• تازه‌هـا
  • پرخواننده‌ترین‌ها
  • آمار کرونا

لویه جرگه مشورتی: نمایش دیرهنگام قدرت غنی؟

واقعیت سیاسی در افغانستان به مراتب پیچیده‌تر از آن است که یک لویه‌جرگه مشورتی بتواند کمترین تاثیری روی وضعیت داشته باشد. از سوی دیگر بحث آزاد کردن یا نکردن زندانیان طالبان ساده‌تر از آن است که نیازی به برگزاری مجلسی ملی با ۳۲۰۰ عضو باشد.

نویسنده دیوانه است

نوشتن اعتیاد است و این اعتیاد تنها دامن‌گیر نویسنده است و اینجا تفاوت دومی میان قصه‌گوی نانویسنده و نویسنده‌ی قصه‌گوی ظاهر می‌شود: نویسنده نمی‌نویسد تا دیگران بخوانند؛ او می‌نویسد چون نمی‌تواند ننویسد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

دیده‌بان کرونا | افغانستان

در ۲۴ ساعت گذشته:

ابتلا

۰

بهبودیافته

۰

جان‌باخته

۰

آمار مجموعی

ابتلا

۳۶,۷۴۷

بهبودیافته

۲۵,۶۶۹

جان‌باخته

۱,۲۸۸

دیده‌بان کرونا | افغانستان

در ۲۴ ساعت گذشته:

ابتلا

۰

بهبودیافته

۰

جان‌باخته

۰

آمار مجموعی

ابتلا

۳۶,۷۴۷

بهبودیافته

۲۵,۶۶۹

جان‌باخته

۱,۲۸۸

ادبیات داستانی

کتابستان

دسکتاپ و تبلت

لویه جرگه مشورتی: نمایش دیرهنگام قدرت غنی؟

واقعیت سیاسی در افغانستان به مراتب پیچیده‌تر از آن است که یک لویه‌جرگه مشورتی بتواند کمترین تاثیری روی وضعیت داشته باشد. از سوی دیگر بحث آزاد کردن یا نکردن زندانیان طالبان ساده‌تر از آن است که نیازی به برگزاری مجلسی ملی با ۳۲۰۰ عضو باشد.

نویسنده دیوانه است

نوشتن اعتیاد است و این اعتیاد تنها دامن‌گیر نویسنده است و اینجا تفاوت دومی میان قصه‌گوی نانویسنده و نویسنده‌ی قصه‌گوی ظاهر می‌شود: نویسنده نمی‌نویسد تا دیگران بخوانند؛ او می‌نویسد چون نمی‌تواند ننویسد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

دیده‌بان کرونا | افغانستان

در ۲۴ ساعت گذشته:

ابتلا

۰

بهبودیافته

۰

جان‌باخته

۰

آمار مجموعی

ابتلا

۳۶,۷۴۷

بهبودیافته

۲۵,۶۶۹

جان‌باخته

۱,۲۸۸

ادبیات داستانی

کتابستان

€۱۶.۰۰

نشر نوگام

€۱۲.۰۰

نشر نبشت