ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: محمد فروزان

Abandoned building creepy dark moody staircase in dilapidated run down old deserted hospital school ruin with a single empty chair indoors on stairs landing no one there
درب‌های آهنین پشت سرش یکی یکی بسته می‌شوند و هر دربِ آهنین، لرزه‌ای در حسِّ ناآرامِ آرمان می‌اندازد. کسی نمی‌تواند بفهمد که ارتعاش این صداها در محیط بستهٔ ساختمانِ «تهذیب» که توسط عقلا اداره می‌شود تا…