ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: ریاضیات

Alpha__
بگذارید توضیح دهم. هروقت دانشمندان کمیتی را اندازه می‌گیرند، حتما واحد اندازه‌گیری آن را مشخص می‌کنند. مثلا، سرعت نور، 186 هزار مایل بر ثانیه یا 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است. به‌همچنین، وزنِ شما ممکن است 150 پوند یا 68 کیلوگرم باشد. بدونِ مشخص کردن واحد‌هایی مثل مایل، کیلومتر، پوند یا کیلوگرم،‌ اعداد بی‌معنا می‌شوند ــ‌ مگر این‌که آن عدد «خالص» باشد.