ادبیات، جامعه، سیاست

Tag: خاطره دبیرزاده

cupcakes on table

سنگینی سیصد گرم بار اضافه

۵ سال است که از مرگم می‌گذرد، ۵ سال است که قلبم از حرکت افتاده و در شیشه‌ای پر از الکل در یکی از قفسه‌های آزمایشگاه بیمارستان قلب نگهداری می‌شود…

Designed & Developed by Nebesht Media