ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: بریکس

BRICS
این ذهنیت که مردم کشورهای در حال توسعه نسبت به جنگ اوکراین بی‌طرف یا حتی طرفدار روسیه هستند، واقعیت را بیش از حد ساده جلوه می‌دهد یا آن را تحریف می‌کند…