آرشیو نوشته‌های دیدیه دنینک

دیدیه دنینکدیدیه دنینک نویسنده فرانسوی است که شهرت او بواسطه نوشتن رمان های سیاه است که ریشه در واقعیت های سیاسی و اجتماعی قرن بیستم دارند، او همچنین داستان های کوتاه زیادی نوشته است. داستان "بازتاب " منتخبی از مجموعه ای به نام "دفتر ِثبت وقایع " است.

بازتاب

مدام در حال نعره کشیدن، توپ و تشر زدن و بد و بیراه گفتن بود. پشت سرش ناسزاها بود که ردیف می شد؛ خوک کثیف، آشغال، پیشوا...غیر از این هم البته از آن ها انتظاری نمی رفت.  در مقابلش چاپلوسی و تملق، کرنش وخوش رقصی می کردند...

تازه‌ها

آخرین دیدگاه‌ها