ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: آذر ۲, ۱۴۰۰

Solitude
*oil on canvas
*182,9 x 91,4 cm
*1890
ده دقیقه پیش یک رژ لب دزدیدم. از داخل کیف دختری که قرار نیست ببینمش. یک راست آمد و روی صندلی جلو نشست. با اینکه عقب خالی بود، جلو نشست. زیبا بود. همین که راه افتادم سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و…