ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: اسفند/حوت ۱۰, ۱۳۹۹

shaikh[1]
او متولد آه و لذّتی نامقدس بود، امّا کوچک‌ترین نسبتی با آن آه و لذّت نداشت. از طرفی با تمام عقاید باطل شیخ جنگیده بود و از چشم دوست و آشنا افتاده بود و از طرف دیگر…