ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: کنگره آمریکا

mek
در حالی که نیروهای اپوزیسیون خود را علیه رژیم ایران سازمان‌دهی می‌کنند، اعضای کنگرهٔ آمریکا از هر دو حزب اصلی، با طرح لایحه‌ای از سازمان مجاهدین خلق ایران پشتیبانی کرده‌اند…