ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: مارکوس اورلیوس

Equestrian_statue_of_Marcus_Aurelius_Rome
«هنگام کودکی و جوانی کتاب‌ها من را از نومیدی نجات بخشیدند: باور کردم که فرهنگ برترین ارزش‌ها است.» زن ویران شده (۱۹۶۷)، سیمون دوبووار.