ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: علیرضا آبیز

1_uBFWXqJ-JuL65MuYUYtnIw
پناه‌جویی و مهاجرت مقوله‌ای ویژه دوران نو نیست. از ابتدای تاریخ، افراد و گروه‌های بشری به دلایل متفاوتی از خانه و کاشانه خود جاکن شده و به سرزمین‌های دیگر کوچیده‌اند.