ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: ردیه

Rosemary Jenkinson
ردشدنِ آثار ادبیْ پشتِ نویسندگانِ زیادی را لرزانده است. در گذشته اینترنتی در کار نبود و ناشران گاهی به‌طور کتبی این کار را می‌کردند، اما امروز دیگر ایمیل و پیام‌رسان جای نامه‌های قدیمی را گرفته است…