ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: جنوب قفقاز

Karabakh
آذربایجان بعد از تصاحبِ ناگورنو-قره‌باغ حالا دنبالِ کریدوری است که با گذر از ارمنستان به نخجوان می‌رسد. اما این می‌تواند ترکیه و ایران را با هم درگیر کند و ثبات کل منطقه را تهدید کند…
ادعای مداخلهٔ خارجی راهی ساده برای مقصر جلوه دادن دیگران و جلب حمایت داخلی و در نهایتْ خاموش کردنِ اعتراضاتِ مردمی است. بر این اساس، افزایش تنش با کشورهای همسایه، نوعی «سوپاپ اطمینان» برای تخلیهٔ تنش داخلی است…