ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: ال‌ال‌ام‌ها

ai
ما هنوز نقشی را که زبان در خودآگاهی بازی می‌کند درک نمی‌کنیم، و هوش‌های مصنوعی آینده ممکن است همین دانش اندک را هم مختل کند…