ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: ادبیات تاریخی

book
داستان تخیلی می‌تواند آموزشی غنی و صحیح از یک دوره تاریخی یا یک فرهنگ ناآشنا به خواننده منتقل کند. ادبیات تاریخی قدرت عجیبی دارد که می‌تواند چشم ما را به ابعاد تازه‌ای از زندگی کوچک و آشفته معاصر باز کند. اما…