ادبیات، جامعه، سیاست

حالت را حس می‌کنم

از حیاط سازمان عبور می‌کنم. به در بزرگ و شیشه ای ساختمان می‌رسم. به تصویر خودم که روی شیشه افتاده نگاه می‌کنم. قسمتی از موهایم