ادبیات، فلسفه، سیاست

مژگان قاضی‌راد

بوی شکوفه‌های بهی

من به بوی تن آدم‌ها عادت کرده‌ام. همیشه وقتی نوبت به من می‌رسد فکر می‌کنم این‌بار چه بویی خواهد آمد؟ بوی عرق، بوی عطر، بوی