«کافه‌ای کنار آب» نام رمانی است از جعفر مدرس صادقی که در زمستان نود و چهار منتشر شد. این کتاب داستان پرکششی را روایت نمی‌کند اما همانند دیگر آثار مدرس صادقی نوع روایت و سادگی زبان به گونه‌ای است که خواننده تا پایان با داستان همراه می‌شود. مهم‌ترین نقطه قوت رمان«کافه‌ای کنار آب» مثل دیگر آثار مدرس صادقی زبان داستان است. ده صفحه اول را می‌خوانی و می‌دانی در ده صفحه دوم هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد اما باز هم می‌خوانی و همین طور ادامه می‌دهی تا کتاب تمام شود.