ادبیات، جامعه،‌ سیاست

جروم دیوید سلینجر

جروم دیوید سلینجر