ادبیات، فلسفه، سیاست

ادگار آلن پو

ادگار آلن پو، ۱۸۰۹-۱۸۴۹

قلب افشاگر

بله! حقیقت دارد! من بیمار بوده‌ام. خیلی هم بیمار! اما چرا شما می‌گویید من بر ذهنم مسلط نیستم؟ چرا می‌گویید من دیوانه‌ام؟ شما نمی‌توانید ببینید که من کاملا بر ذهنم مسلط‌ام؟ واضح و روشن نیست که من دیوانه نیستم؟