ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: مرداد/اسد ۱۰, ۱۴۰۱

Persepolis
یک تمدن بزرگ وقتی شکست می‌خورد که مردمش اعتمادشان را به تاریخ‌شان از دست داده باشند. تاریخِ پیش‌روی ما، کتابی نانوشته است که صفحاتش هنوز سفید است، و فصل بعدی آن منتظرِ نوشته‌شدن است…