ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: خرداد/جوزا ۱۶, ۱۴۰۱

Tiananmen-Square-1989
دنیا از کشتارِ میدان تیان‌آن‌من درس نگرفت. برعکس، وقتی همه در خواب غفلت فرو رفته بودند، استبدادِ دولت چین به جاهای دیگر هم سرایت کرد. دنیا باید بفهمد که بعد از ۳۳ سال، نمی‌توان دولت چین را راضی کرد…