ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: مرداد ۸, ۱۴۰۰

gun 2
دولت‌های درمانده از تامین نیازهای اساسی کشور مثل امنیت، آموزش، بهداشت و ثباتْ عاجزند، و مردم به آن‌ها اعتماد ندارند؛ در این کشورهای درمانده، جنگ و جنایت و فساد و فقر و بیسوادی و زیرساخت‌های فروپاشیده موج می‌زند.
چاقوی خونی رو انداخت و با قدم‌های تند و دردناکی از من دور شد. هر قدمی که برمیداشت بیشتر توی تاریکی فرو میرفت و شبیه یک کابوس میشد. یک لحظه به خودم گفتم، شاید همه‌اش فقط یک کابوس شبانه بوده.