ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: تیر/سرطان ۱۱, ۱۴۰۰

دریا شب قبلش به من زنگ زد. گفت که با او به شمال بروم. اولش فکر کردم که شاید با فروش ویلا موافقت کرده است. اما وقتی با هم سوار ماشین شدیم و من بحث را باز کردم، متوجه شدم که همچنان موافق نیست…