ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: بهمن ۲۵, ۱۳۹۹

Stump speech
واقعیت این است که سیاست‌مداران زیاد دروغ می‌گویند و حتی خودشان هم تا حدی این را قبول دارند. اما اگر ناراستیِ سیاسیون ما را عذاب می‌دهد، باید این عذاب را متوجهِ خودشان کنیم…
اونقدر جیغ جیغ می‌کردند که گوشای آدم ویز ویزک می‌گرفت. اون شب که دیگه بدتر. یخچال هم ویز ویز می‌کرد. عصرش سودابه روضه‌ی حضرت زینب گذاشته بود. گوشش رو می‌چسبوند به ضبطش و دراز می‌کشید…