ادبیات، فلسفه، سیاست

آرشیو روز: بهمن ۱۵, ۱۳۹۹

خدا روز نادیده را روز ندهد و پای ترقیده موزه! به همین زودی از یادش رفته حاجی صاحب او را به اعتبار من در این دکان به کار گرفته، حالا دلش هست که جای مرا پشت دخل بگیرد!