ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: مهر ۱۱, ۱۳۹۴

- پدر جان... - بله، دخترم؟ - مه و دوستم نادیه همیشه با هم استیم. - آفرین، دخترجان. - دَ صنف، دَ تفریح و دَ غذاخوری. - عالیس. او دختر نازنین و با ادبی س. - اما د درس دینیات او به یک صنف میره و مه به صنف دگه.