ادبیات، فلسفه، سیاست

Day: فروردین ۲۴, ۱۳۹۳

- آمده ام تا از دسته گلی زیبایی که هنگام خاکسپاری ام برایم هدیه کردید ، ‌تشکر کنم و ... - ضرور نیست گپ بزنید،‌ من می توانم بدون مشکل آن چی را که در ذهن تان میگذرد ،‌ بخوانم. - بلی ، شما مرا در خواب می بینید. آرم نفس بکشید تا خواب تان برهم نخورد. - بلی ، ‌بلی ، ‌آن تیلیفون ها از من بودند.