جایزه‌ی ادبی نبشت

فرم ویژه‌ی ارسال اثر برای شرکت در مسابقه‌ی داستان کوتاه نبشت

.


توجه: این فرم ویژه ارسال آثار برای مسابقه‌ است و این آثار در نبشت نشر نخواهند شد. اگر نوشته‌ای که قصد ارسال آن را دارید، برای انتشار در مجله است،‌ لطفا از این فرم برای ارسال آن استفاده کنید.


.
شرایط مسابقه

۱) این مسابقه برای نویسندگانیست که به زبان فارسی مینویسند (فارغ از ملیت و محل زندگی آنها) و تا بحال رمان یا مجموعه داستان به شکل رسمی منتشر نکردهاند.

۲) از هر نویسنده فقط دو داستان و به زبان فارسی پذیرفته میشود.

۳) داستانها باید از طریق فرم ویژهی ارسال داستان از روی وبسایت نبشت فرستاده شوند. داستانهایی که با ایمیل ارسال میشوند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد. (این شرط شامل داستانهایی که قبلا فرستاده شده، نمیشود.) بعد از دریافت آثار یک ایمیل خودکار به نویسنده ارسال شده و تایید میکند که آثارشان دریافت شده. لطفا توجه داشته باشید که فقط در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد. اگر سوالی دارید میتوانید فقط از طریق فرم تماس با ما مطرح کنید.

۴) حجم داستانهای باید حداقل ۱۰۰۰ کلمه و حداکثر ۵۰۰۰ کلمه باشد. داستانهایی که قبلا فرستاده شده، شامل این شرط نمیشود و به همان شکل قبلی پذیرفته میشود.

۵) داستانهای که قبلا در مجلات ادبی منتشر شده و یا در مسابقات داستاننویسی و جشنوارههای ادبی مطرح شدهاند، واجد شرایط شرکت در مسابقهی داستاننویسی نبشت نیستند.

۶) قبل از ارسال آثار، لطفا مطمئن شوید که نسخهی نهایی و ویرایش شده را برای مسابقه ارسال میکنید. بعد از ارسال داستان، امکان جایگزینی، و ویرایش دیگر وجود نخواهد داشت. افزون بر این، نگارش صحیح در امتیازدهی داوران تاثیر دارد. از این رو توصیه میشود که متن خود را چند بار پیش از ارسال مرور کنید و اشتباهات املایی یا دستورزبانی را اصلاح کنید.

۷) با ارسال اثر جهت شرکت در مسابقه شما توافق میکنید که نبشت برای مدت سه سال حق انحصاری نشر و ترجمه، و بازتولید اثر یا آثار خود را به شکل کتاب الکترونیک، کاغذی، صوتی و یا دیگر اشکال رسانهای را خواهد داشت. اما این توافق به این معنا نیست که نبشت ملزم به بازنشر یا ترجمه اثر شما و یا تولید آن به اشکال مختلف رسانهایست. تصمیم در مورد اینکه کدام آثار و به چه اشکال دیگر رسانهای بازتولید شوند، مسئولیت نبشت است. در صورتی که بازتولید یک اثر یا مجموعهای از آثار به کسب سود مالی منجر شود، نبشت ده درصد از درآمد را به عنوان حقالتالیف به پدیدآورنده و یا پدیدآورندگان آن اثر یا آثار میپردازد.


.