یادوارهٔ قربانیان حملات تروریستی در افغانستان

الیاس داعی

۳۶ ساله

در تاریخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به لشکرگاه، هلمند جان باخت

عارف اکبری

۲۱ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مرکز آموزشی کوثر جان باخت

یما سیاوش

۳۰ ساله

در تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به کارمندان بانک مرکزی در شهر کابل جان باخت

احمدالله انس

۴۰ ساله

در تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به کارمندان بانک مرکزی در شهر کابل جان باخت

امین‌الله رضایی

۳۶ ساله

در تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به کارمندان بانک مرکزی در شهر کابل جان باخت

عبدالمجید میرزایی

۱۸ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مرکز آموزشی کوثر جان باخت

امان‌الله شفایی

۱۹ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مرکز آموزشی کوثر جان باخت

علی‌سینا امیری

۱۸ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مرکز آموزشی کوثر جان باخت

حسنیه همدرد

۲۲ ساله

در تاریخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به دانشگاه کابل جان باخت

سیدامید شهرزاد

۱۹ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مکتب کوثر جان باخت

مصطفی اقبالی

۱۸ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مکتب کوثر جان باخت

محمدمهدی ظفری

۲۱ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مکتب کوثر جان باخت

سید حسن نوروزی

۲۱ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مکتب کوثر جان باخت

احمد فرید قربانی

۱۸ ساله

در تاریخ ۳ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به مکتب کوثر جان باخت

داوود فرزام

۲۳ ساله

در تاریخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به دانشگاه کابل جان باخت

حنیفه افشاری

۲۲ ساله

در تاریخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به دانشگاه کابل جان باخت

مریم حکیمی

۲۱ ساله

در تاریخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۹

در حمله تروریستی به دانشگاه کابل جان باخت

شمسیه ظفری

۱۷ ساله

در تاریخ ۲۴ اسد۱۳۹۷

در حمله تروریستی به مرکز آموزشی موعود جان باخت