ادبیات، جامعه، سیاست

موضوع: نوگام

باکِرگی

همخانه‌ام می‌پرسید که چرا دوست پسر ندارم. یک بعدازظهر روز تعطیل بود و من و نینا بعد از تماشای فیلم پل‌های مدیسون، داشتیم درباره عشق

Designed & Developed by Nebesht Media