ادبیات، جامعه، سیاست

موضوع: میم صاد

دیمیتری

این شاید چهارمین یا پنجمین و یا حتی ششمین فنجان قهوه‌ای بود که از قهوه فروشی‌ها یا هر جای دیگری که می‌شد قهوه تهیه کرد،