ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: مغزشویی

cult
فرقه‌های افراطی از ترفندهای روانی برای مغزشویی هواداران خود استفاده می‌کنند. آن‌ها با القای حس ناامنی، نقص، و ناشایستگی در مخاطب، خود را به عنوان راه‌حل به آن‌ها قالب می‌کنند…
گرچه می‌توان مردم را به زور وادار به انجام کارها کرد، تحت شرایطی می‌توان عقاید و باورها را به ذهنِ آن‌ها تزریق کرد. با القاگری می‌توان مردم را تا سرحد مرگ و جنون کشاند…