ادبیات، جامعه، سیاست

موضوع: مرجان بصیری

یکی از هزاران

هنگام رانندگی پرخاشگر می‌شوم و تند می‌رانم. انگار همیشه خیلی دیرم شده باشد، یا انگار همیشه کسی یا کسانی زمانی طولانی به انتظارم نشسته‌اند. شاید هم ترس از تصادف دارم.

Designed & Developed by Nebesht Media