ادبیات، جامعه، سیاست

  • تازه‌ترین‌ها
  • پرخواننده‌ها

Tag: سِوَر فِلیکسویچ گانسُفسکی

تانک

«تانک» یک داستان کوتاه علمی تخیلی نوشته سوَر فِلیکسویچ گانسُفسکی، نویسنده روس است که حضرت وهریز آن را برای اولین بار به فارسی ترجمه کرده است. نسخه الکترونیک این کتاب را نشر نبشت کرده و به رایگان از اپلیکیشن کتابخوان نبشت ارائه کرده است.