ادبیات، فلسفه، سیاست

Tag: ریاضت اقتصادی

old-homes
بیشتر کشورهای در حال توسعه برای کم کردن مخارج‌شان در این سال آماده می‌شوند، و کارگران در سراسر جهان عصبانی و معترض هستند…