ادبیات، فلسفه، سیاست

برچسپ‌ها: دانشگاه بامیان

Blog-Even-Socrates-went-to-the-Marketplace-Soft-Skills-for-ISDs-and-Other-Thinkers-Ado_305561764-scaled
فلسفه به قول فارابی، بیرون‌شدن از فطرت اولی است. طبیعی است که وقتی شما سر بلند می‌کنید و به جاهای دیگر نگاه می‌‌کنید، به کسانی که سر به زیر دارند و کنجکاوی و پرسشگری را شیطنت می‌‌دانند خوش نمی‌‌آید. اما فلسفه، مانند هنر، علم و دین، خاصَه آدمی ‌‌است.