ادبیات، جامعه، سیاست

  • تازه‌ترین‌ها
  • پرخواننده‌ها

Tag: بهناز اخباری

روز متفاوت خانم «ت»

حوصله اداره را نداشت. بارانی قدیمی خاکستری را برتن کرد. دکمه دوم از بالا کمی به سختی بسته شد. شال سرخ آتشین را بر سر انداخت. خوشبختانه دنباله شال، چروک پارچه دور دکمه دوم را پوشاند. چکمه پوشید و چتر به دست از آپارتمان بیرون زد. دم در سرایدار را دید و سری تکان داد و از نگاه کنجکاوش که می‌پرسید کجا این وقت روز، گریخت.