• خیابان‌های سرخ‌ محسن حسینی

    برداشت مخاطب چه میتواند باشد؟ از دنیایی از سرخ‌های آمیخته به سیاه که تن هایی را به ما می‌نمایانند که همه ایستاده‌اند و نظاره‌گر، یا متفکرانه به ما خیره شده اند یا از ما روی برگردانده‌اند یا تن هایی که از هم بیزارند و گویی در کمین همدیگرند. ...