آرشیو نوشته‌های جایزه ادبی نبشت

و سرانجام: نتایج مسابقه‌ی جایزه ادبی نبشت

مسابقه نبشت با دشواری‌های فراوانی برگزار شد؛ و کارهایی از این دست همیشه تاخیر دارد. با این‌حال، تیم نبشت و تیم داوران، بدون هیچ گونه پیش‌داوری تمام تلاش خود را به خرج دادیم که در گزینش داستان‌ها بی‌طرفی کامل و انصاف...