درباره‌ی نبشت

مجله ادبیات داستانی نبشت در بهار ۱۳۹۳ به فعالیت آغاز کرد و در ظرف مدت کوتاهی با استقبال چشم‌گیر خوانندگان و نویسندگان فارسی زبان ایران و افغانستان قرار گرفت. این نشریه سال گذشته، از سوی انجمن رمان ۵۱، متشکل از نویسندگان شناخته شدهی ایرانی، به عنوان یکی از ده نشریه‌‌ی برتر ادبیات فارسی معرفی شد.

هدف ما ارتقاء ادبیات داستانی و ترویج کتابخوانی در میان فارسیزبانان، و همزمان ایجاد فضایی مناسب است که در آن نویسندگان حرفهای و تازهکار بتوانند کارهای خود را منتشر کنند. این نشریه در انتشار آثار نویسندگان و مطالب مرتبط با ادبیات و هنر دست باز دارد و تابع قوانین ایران یا افغانستان نیست. مقابله با سانسور، یکی از اهداف اصلی این نشریه است.

نبشت یک مجلهی حرفهای ادبیات است؛ به این معنا که آثار داستانی که منتشر میشود، باید از حداقل معیارهای پذیرفته شدهی ادبی برخورددار باشد. در گزارشهای ادبی، فرهنگی و معرفی کتاب و دیگر مطالب مرتبط نیز باید اصول حرفهای روزنامهنگاری مدرن رعایت شده باشد. رعایت چنین اصولی برای حفظ کیفیت مطالب مجله و اعتماد مخاطبان ما ضروریست. اما همزمان، نمیخواهیم سختگیری در نشر منجر به دلسردی نویسندگان تازهکار شود. از این رو، شرایطی که برای انتشار آثار داستانی در نظر گرفتهایم، معیارهایی معمول در ادبیات است.

نبشت یک نشریه‌ی بی‌طرف از نظر سیاسی‌ست و به فرد یا سازمان، یا کشور خاصی تعلق ندارد. این سخن به این معناست که به جز اصول حرفهای مرتبط با حوزهی کاری نبشت، هیچ عامل دیگری در انتشار یا عدم انتشار یک نوشته نقش ندارد.

بدیهیست که هدف نبشت کسب درآمد نیست و به نویسندهها و مترجمها حقالزحمه نمیپردازد. اما این نشریه هزینههایی (مثل هزینههای فنی و تبلیغات) دارد که اجتنابناپذیر است. این هزینهها که به طوری متوسط حدود صد و پنجاه دلار در ماه میشود، درحال حاضر به صورت شخصی پرداخت میشود. ولی اگر دوست دارید در تامین این هزینهها سهمی داشته باشید، لطفا با ما تماس بگیرید.

نبشت متکی بر همکاری و همیاری داوطلبانهی اهالی ادبیات و خوانندگان است. در طول سه سال گذشته، شمار زیادی از نویسندگان و مترجمان فارسی زبان و حتی نویسندههای غیرفارسیزبان با نبشت همکاری کردهاند و مسلما بدون این همکاری و اعتماد این نشریه نمیتوانست به کار خود ادامه دهد. در مقابل، وعدهی ما نیز این است که به این اعتماد احترام خواهیم گذاشت و بر بهبود کیفیت مجله با تمام توان خواهیم کوشید.

.

تازه‌ها

آخرین دیدگاه‌ها